MEDIACJE

Proces mediacji

 

Klasyczny proces mediacji przebiega w kilku etapach. Zależy od rodzaju sprawy oraz od tego, czy sprawa została została zainicjowana przez stronę/strony sporu wnioskiem o mediację czy też skierowana do mediacji przez uprawniony organ.

Zgłoszenie sprawy do mediacji
  • Mediacje pozasądowe/prywatne
    Potrzeba przeprowadzenia mediacji może powstać w przypadku konfliktu, którego strony, za właściwy i zdecydowanie szybszy sposób rozwiązania ich problemu uznają postępowanie mediacyjne lub gdy specyfika sporu nie kwalifikuje go do postępowania sądowego.
  • Mediacje sądowe
    Inicjatywa w kierunku oddania sprawy do mediacji należy do sądu, który po wstępnym zapoznaniu się z pozwem lub wnioskiem dokona oceny, czy sprawa nadaje się do mediacji albo sąd kieruje sprawę do mediacji na zgodny wniosek stron. 
Sesje/posiedzenia wstępne/informacyjne

Pierwsze spotkanie przeprowadzane jest osobno z każdą ze stron sporu. Mediator informuje strony m.in. o zasadach mediacji, jakie są zalety rozwiązania sporu na drodze mediacji.

Każda ze stron potwierdza na piśmie dobrowolność uczestnictwa w mediacji. Mediator zbiera informacje, co jest przedmiotem sporu, jaki jest punkt widzenia każdej strony w przedmiocie sporu i opcje rozwiązania. 

Sesje/posiedzenia mediacyjne

Jeśli strony wyraziły wolę na wspólne spotkanie „twarzą w twarz”, dochodzi do sesji wspólnej stron przy udziale mediatora. Jeżeli jedna ze stron nie zgadza się na spotkanie bezpośrednie z drugą, możliwe są mediacje pośrednie. Mediator spotyka się oddzielnie z każdą ze stron, będąc łącznikiem w komunikacji stanowisk i wzajemnych oczekiwań stron. W trakcie sesji mediacyjej, trwającej ok. 1,5 godziny, strony precyzują kluczowe dla nich kwestie. Jeśli stronom uda się dojść do porozumienia lub ustalenia na przyszłość (zależnie od rodzaju sprawy), mediator przygotowuje, w oparciu o poczynione przez strony ustalenia oraz w zgodzie z przepisami prawa, ugodę.

W przypadku, gdy strony dzieli duża odległość albo nie są możliwe spotkania osobiste z innych ważnych powodów, rozwiązaniem jest e-mediacja. Dopuszczalne są także mediacje drogą video połączenia lub mediacje telefoniczne.

Ugoda

Mediator czuwa nad realnością i konkretyzacją sformułowań ujętych w przygotowanej i przedłożonej stronom do akceptacji ugodzie.

Mediacja pozasądowa od sądowej różni się między innymi tym, że treść zawartej w jej ramach ugody dotyczy dokładnie tego, czego życzą sobie strony. Ugoda kończąca mediację pozasądową może być skierowana do sądu z wnioskiem o dające jej moc wyroku zatwierdzenie.

W przypadku mediacji sądowej, podpisana ugoda, wypracowana przez strony, jest przesyłana do sądu. Po zatwierdzeniu ugody przez sąd, nabiera mocy wydanego wyroku w sprawie. W przypadku mediacji sądowej przedmiotem ugody mogą być jedynie roszczenia zawarte w pozwie. Jeśli stronom nie uda się wypracować porozumienia, sprawa, która została skierowana przez organ, zostaje odesłana do organu, który przesłał sprawę do mediacji. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *